Politika privatnosti

Štitimo privatnost svakog korisnika našeg sajta.

Rukovalac obrade Vaših podataka o ličnosti je VIN-INFO sp. z o.o. (Modelarska 18, Katowice 40-142, Poljska, support@vin-info.coml).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi naše Politike privatnosti ili obrade podataka o ličnosti ili ako biste hteli da date bilo kakav nalog u vezi Vaših podataka, molimo obratite se nam na gore navedu adresu e-pošte.

I. Podaci o ličnosti koji se obrađuju, svrha, pravni osnovi i periodi u kojima se podaci obrađuju

Možemo prikupljati, čuvati i obrađivati sledeće vrste podataka:

- podatke o računaru korisnika, njegovim posetama web sajtu i korišćenju sajta (a naročito: IP adresa, geografski položaj, demografski podaci, interesovanja, tip i verzija internet pregledača, operativni sistem, izvor upućivanja na web sajt, vreme početka i vreme trajanja posete, broj prikaza web sajta, navigacija na sajtu), koje obrađujemo na osnovu naših legitimnih interesa u svrhe statistike i upravljanja web sajtom te direktnog marketinga u periodu do okončanja ovih aktivnosti ili podnošenja prigovora, uz Vaš pristanak koristeći takođe profilisanje u periodu do opoziva pristanka;

- podatke neophodne za pružanje usluga dostupnih na web stranici (a naročito: adresa e-pošte, ime i prezime, adresa, poreski broj, broj bankovnog računa, broj transakcije, sadržaj korpe) twe informacije vezane uz prijavu na web sajtu (a naročito adresa e-pošte, login, lozinka) koje obrađujemo na osnovu ugovora opisanog u Pravilniku, u svrhu sklapanja ugovora, izvršenja i otkaza istog u razdoblju sklapanja i važenja ugovora te na osnovu naših legitimnih interesa u svrhu ostvarivanja potraživanja vezanih uz ugovor i obezbeđenja podataka o ličnosti koji se ustupaju prilikom prijave, u razdoblju od 6 godina od godine u kojoj je izvršen ili raskinut ugovor ili podnet valjan prigovor, no ne kraće nego do okončanja ostvarivanja potraživanja vezanih uz ugovor i proteka vremena potrebnog za zastaru te na osnovu naših pravnih obaveza nastalih na temelju Zakona o računovodstvu i Poreskog zakonika u razdobljima propisanim ovin zakonima (za sada shodno čl. 74 Zakona o računovodstvu i čl. 32 § 1 to je 5 godina od početka godine koja sledi iza poslovne godine na koju se odnose dotičnin podaci);

- informacije vezane uz prijavu za korišćenje informacionh usluge na web sajtu, a naročito newsletter'a putem e-pošte (adresa e-pošte) na osnovu Vašeg pristanka u razdoblju funkcionisanja ovih usluga ili do opoziva pristanka;

- informacije neophodne za komuniciranje (a naročito adresa e-pošte, ime i prezime, broj telefona i sadržaj prepiske), koje obrađujemo na osnovu naših legitimnih interesa u svrhu kounkacije sa Vama i u svrhu zaštite od potraživanja, u razdoblju od 6 godina od goine u kojoj je prestala prepiska ili do podnošenja valjanog prigovora.

Ia. Automatizovano donošenje odluka uključujući profilisanje

Vaši podaci o ličnosti koje obrađujemo mogu biti korišceni od strane nas ili naših partnera za autmatizovano donošenje odluka isključivo u opsegu koji se odnosi na reklamu naših usluga na drugim web sajtovima. U takvim slučajevima, naši partneri koji pružaju za nas reklamne usluge mogu da naprave tzv. profil Vaših interesovanja i prikazivati Vam na web sajtovima trecih lica reklame naših usluga služeći se kolačićima ili sličnim tehnologijama, jer ste jednom koristili ili posetili naš sajt. Ipak, možete biti profilisani samo na temelju Vašeg dobrovoljnog pristanka, za koji molimo prilikom Vaše posete našeg web sajta. Ako ne date pristanak, nećete biti profilisani. Imate pravo da u svakom trenutku opozovete dat pristanak, što možete da učinite putem poruke poslate na gore navedenu adresu e-pošte ili menjanjem postavki svojeg računa, ako ga imate, što ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

II. Kolačići (cookies)

Web sajt koristi datoteke koje se zovu kolačići (cookies), koje nam omogućavaju prilagođavanje sajta očekivanjima korisnika na osnovu obrade i analize statističkih podataka o korištenju sajta. Ove statistike nisu povezana sa podacima o ličnosti korisnika.

Kolačić sadrži informacije koje mrežni server šalje u pregledač, a koji se pohranjuju u ovom pregledaču. Zatim ove informacije opet se šalju u server svakog puta kad pregledač otvara sajt sa ovog servera. Ovo omogućava serveru da taj identifikuje i prati pregledač.

Ovaj sajt koristi tzv. "kolačiće sesije" kao i tzv. "trajne kolačiće". Sajt koristi kolačiće sesije za praćenje aktivnosti korisnika sajta. Sajt koristi trajne kolačiće za prepoznavanje korisnika sajta.

Kolačići sesije brišu se s korisnikovog računara kad se zatvara korišćen pregledač. Trajni kolačići ostaju na računaru korisnika dok ne budu izbrisani ili dok ne istekne njihov rok upotrebe.

Za analize korišćenja sajta koristimo Google Analytics. Google Analytics pomoću kolačića koji se pohranjuju na računarima korisnika obrađuje statističke i druge podatke o načinu korišćenja web sajta. Ove informacije služe za izradu izveštaja o korištenju web sajta. Google čuva takve informacije. Googleova politika privatnosti je dostupna na adresi: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Treća lica, a naročito naši oglašivači ili platni servisi koji sarađuju s nama mogu takođe koristiti kolačiće u skladu s pravilima određenim na njihovim web sajtovima.

Pristanak za korišćenje kolačića na našem web sajtu daje birajući podešenja pregledača. Većina pregledača pruža mogućnost odbacivanja svih kolačića ili kolačića trećih lica. Na primer u pregledaču Internet Explorer može se odabrati opcija odbaci sve kolačiće klikom na "Alati/Internet opcije/Privatnost" i odabir opcije "Blokiraj sve kolačiće". No odbacivanje svih kolačića može da oteža ili čak onemogući korišćenje web sajtova.

III. Primaoci podataka

Naši zaposlenici u saradnici mogu da imaju pristup podacima o korisnicima ako je to potrebno za ostvarivanje ciljeva određenih u ovoj Politici privatnosti, pri čemu su dužni na prikladan način štiti ove podatke.

Možemo otkriti Vaše podatke subjektima sa kojima sarađujemo i koji obrađuju dotične podatke u naše ime (primaoci podataka), koji obavljaju delatnosti iz oblasti informatike, hostinga, marketinga, internet pretraživača, društvenih mreža.

Podaci se mogu prenositi izvan područja EU, ali samo u države ili subjekte koje u skladu sa propisima EU imaju odobrenje za to, a naročito podaci se mogu ustupati subjektima iz SAD-a, obuhvaćenih programom Štit privatnosti (Privacy shield, vidite https://www.privacyshield.gov/).

Osim toga možemo ustupati podatke javnim subjektima, u opsegu koji je dopušten važecim zakonima.

IV. Prava korisnika

Kao korisnik sajta imate pravo na pristup podataka o ličnosti koji se odnose na Vas, na ispravljanje takvih podataka, prestanak ili ograničenje obrade te na prigovor na obradu podataka i prenošenje istih. Za to obratite se nam putem kontaktnog obrazca ili na adresu e-pošte ili promenite postavke svojeg računa na sajtu, ukoliko takav posedujete.

Kao korisnik sajta imate pravo da podnesete Predsedniku Ureda za zaštitu podataka o ličnosti u Poljskoj ili sličnom telu u drugoj državi članici EU shodno Vašem boravištu, mestu rada ili mestu gde je učinjen tobožnji prestup žalbu zbog naših aktivnosti na obradi Vaših podataka o ličnosti.

V. Bezbednost podataka

Primenjujemo prikladne tehničke i organizacione mere za sprečavanje, zloupotrebu ili krivotvorenje podataka o korisnicima.

Podatke ustupljene nam od strane korisnika čuvamo na bezbednim serverima (zaštićenim lozinkama i vatrozidovima). Sve elektroničke transakcije i prenos poverljivih podataka vrše se posredstvom SSL tehnologije.

Naglašavamo da transisija podataka preko Interneta je uvek izložena opasnosti. Zbog toga primenjujemo različite mere s ciljem zaštite podataka o ličnosti. Ako budete hteli da podelite sa nama svoje predloge vezane uz takvu zaštitu, pozivamo Vam da nas kontaktirate putem kontaktnog obrazca ili putem poruke e-pošte.

Korisnici odgovaraju za poverljivost svojih lozinki i drugih podataka, koji se ne smeju otkrivati trećim licima. Nikad ne tražimo od naših korisnika da nam otkriju svoju lozinku (osim prilikom prijave na sajt).

VI. Web sajtovi trećih lica

Na sajtu se nalaze linkovi za sajtove trećih lica. Ne snosimo odgovornost za politike privatnosti ili praksu trećih lica u pogledu zaštite privatnosti. Dotični sajtovi, a naročito sadržaj ovih sajtova i linkovi za njih mogu se stalno menjati i imati sopstvene politike privatnosti i druge pravilnike, s kojima je potrebno se upoznati.

Štitimo privatnost svakog korisnika našeg sajta.